Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme

1-677-124-44227

184 MAIN COLLINS STREET WEST VICTORIA 8007

FOLLOW US ON INSTAGRAM
Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies
Top
 

Regulamin

REGULAMIN STARS GYM&FITNESS

1. Klub – Stars Gym & Fitness- PHU Andrzej Plewa ul. Zwycięstwa 8 lok.1 ; 15-703 Białystok,
NIP 5431403432;
REGON 050844673
2. Placówka Klubu – miejsce w którym świadczone są usługi Klubu.
3. Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług Klubu, bądź wykupiła karnet i legitymuje się kartą klubową Stars Gym & Fitness.
4. Karta/Karta klubowa – karta klubowa Stars Gym & Fitness wydawana Członkom Klubu, potwierdzająca przynależność do Klubu.
5. Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub nie odnawiała Umowy bądź Karnetu przez 12 miesięcy.
6. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z vouchera lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela.
7. Umowa – Umowa o korzystanie z usług klubu Stars Gym & Fitness, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
8. Karnet – Karnet OPEN (SIŁOWNIA+FITNESS).
9.Karnet SIŁOWNIA – abonament uprawniający do dostępu bez ograniczeń z siłowni Klubu przez okres 30 dni.
10. Karnet OPEN (SIŁOWNIA+FITNESS) – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni.
11. Zawieszenie karnetu (telefonicznie, osobiście) – czynność dokonana przez Członka Klubu polegająca na zawieszeniu możliwości korzystania z usług klubu Stars Gym & Fitness na nieprzerwalny okres od 7 dni do 14 dni, przy jednoczesnym utrzymaniu członkostwa w Klubie. Możliwość zawieszenia karnetu przysługuje raz na 2 miesiące.
12. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, manager placówki Klubu.
13. Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, działu obsługi klienta oraz serwisu.
14.Opieka trenerska -pomoc oferowana przez trenerów zatrudnionych w siłowni -wprowadzenie,
zademonstrowanie jak poprawnie należy wykonać plan treningowy dostępny w klubie, nie jest treningiem personalnym.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez klub oraz prawa i obowiązki jego klientów.
2. Osoby naruszające porządek, postanowienia regulaminu, obowiązujących instrukcji urządzeń treningowych oraz niepodporządkowujące się zaleceniom i wskazówkom pracowników klubu, mogą być z niego usuwane.
3. Klub ma prawo ustanawiać nowe rodzaje karnetów, o których będzie na bieżąco informował użytkowników. Do nowych karnetów będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu. Wprowadzenie takich karnetów nie uprawnia dotychczasowych posiadaczy karnetów do kierowania wobec klubu jakichkolwiek roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet lub zamiany karnetu.
4. Właściciel Andrzej Plewa PHU ul. Zwycięstwa 8 lok.1 ; 15-703 Białystok, NIP 5431403432;
REGON 050844673

§3 Członkostwo w klubie

1.Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych oraz pod warunkiem złożenia przez nich wymaganych oświadczeń.
2. Przy podpisaniu Umowy bądź przy zakupie Karnetu pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 59,00 złotych. Cena zawiera trening wprowadzający z instruktorem siłowni, kartę klubową, kłódkę, opłatę administracyjną.
3. Każdy Klient, który nie przedłużył umowy bądź karnetu przez okres dwunastu miesięcy nieobecności jest traktowany jako Nowy Klient i musi uiścić opłatę aktywacyjną do ceny karnetu.
4.1 Klub może stosować czasowe zniżki bądź oferty promocyjne. Wprowadzenie takich ofert nie uprawnia dotychczasowych posiadaczy karnetów do kierowania wobec klubu jakichkolwiek roszczeń w szczególności i prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet.
4.2 Podstawą przynależności do Klubu jest abonament. Uprawnienia wynikające z Umowy bądź Karnetu zapisywane są na karcie klubowej w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Członka karnetu.
4.3 Pierwszym dniem obowiązywania Umowy jest dzień jej zawarcia lub aktywacji Karnetu.
4.4 Wszelkie zawieszenia nie dotyczą Karnetów ilościowych.
4.5 W okresie zawieszenia umowy Członek Klubu nie może korzystać z usług Klubu na podstawie zawartej umowy.
5.1 Dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu jest Karta Klubowa, wydawana Członkowi w dniu podpisania pierwszej Umowy z Klubem lub aktywacją Karnetu i ważna przez okres obowiązywania Umowy. Członek jest zobowiązany do zachowania Karty. W przypadku przedłużenia Umowy bądź Karnetu lub zawierania kolejnej Umowy bądź Karnetu wydana wcześniej Członkowi Karta podlega ponownej aktywacji.
5.2 Karta klubowa jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu w okresie obowiązywania Umowy wyłącznie przez osobę wymienioną w Karcie jako właściciel. Posługiwanie się Kartą przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Umową uprawnia Klub do naliczenia opłaty w wysokości 200zł za jednorazowe użycie.
6.1 Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu. W wyjątkowych wypadkach, nie częściej niż raz w miesiącu, wejście do Klubu możliwe jest po okazaniu dokumentu tożsamości.
6.2 Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na karcie klubowej na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu.
6.3 Jeżeli Członek Klubu nie posiada ważnej Karty bądź nie posiada przy sobie Karty, aby skorzystać z usług Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście oraz okazać stosowny dokument tożsamości.
7. Klub akceptuje Karty typu MultiSport i FIT PROFIT inne tego typu wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych Umów.
8. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
9. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 19,00 złotych.
10. Klub ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu sprzedawanych
karnetów.
11. Bilet lub ulotka uprawniająca do jednorazowego, darmowego wejścia, przysługuje tylko jednej osobie, na tylko jedno wejście bez względu na ilość posiadanych sztuk biletów.

§4 Zasady korzystania z Klubu Stars Gym & Fitness

1. Z usług Klubu mogą korzystać Członkowie oraz Klienci nie będący członkami na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
2. Godziny otwarcia placówek podane są na stronie internetowej, a także dostępne są w Klubie.
3. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub w swojej siedzibie z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy i ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.
4.1 Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
4.2 W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
5 Klub podczas korzystania ze swoich usług zapewnia Członkom Klubu bezpłatną pomoc wykwalifikowanych instruktorów w określonych godzinach.
6.1 Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji (w tym przepisów przeciwpożarowych) bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.
6.2 Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
7. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
8. Członkowie mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z podpisanej Umowy oraz z zakupionych Karnetów.
9. Umowa oraz Karnet uprawnia do korzystania – przez okres na jaki został zakupiony – ze wszystkich usług oferowanych przez Klub w ramach danego rodzaju Umowy bądź Karnetu, zgodnie z aktualną ofertą Klubu zamieszczoną na stronie internetowej oraz dostępną u pracowników Klubu.
10. Klienci nie będący członkami mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu jednorazowej opłaty pod warunkiem, że Klub dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych lub odpowiednimi warunkami do zajęć indywidualnych na siłowni.
11. Rezerwację na zajęcia grupowe odbywają się poprzez stronę internetową www.starsgym.pl
12. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
13. Klient ma obowiązek wypisać się z zajęć zorganizowanych z co najmniej z godzinnym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku Klub ma prawo do nałożenia blokady na rezerwacje miejsc.
14. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane. Osoby spóźnione na zajęcia zorganizowane nie więcej niż 5 minut mogą wziąć w nich udział wyłącznie za zgodą personelu Klubu pod warunkiem, ze nie zakłóci to przebiegu zajęć.
15. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego oraz ręcznika.
16. Zabronione jest rzucanie na terenie siłowni talerzami, sztangami, hantlami i wszelkim innym sprzętem.
17. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
18. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez zgody Właściciela lub managera Klubu.
19. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w placówce Klubu oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym Członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na ternie Klubu wulgaryzmów. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Członków Klubu, w tym zachowania agresywne.
20. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim, osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie placówki Klubu.
21. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego (tak w zakresie działalności gospodarczej, jak i osoby działalności takiej nie prowadzące) mogą je wykonywać w Klubie, o ile oni jak i ich podopieczni są aktywnymi członkami klubu.

§5 Odpowiedzialność za szkodę

1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres: ul. Zwycięstwa 8 lok 1 , 15-703 Białystok.
3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu (szatnie, siłownia, sale fitness) lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

§6 Cennik

1. Cennik usług świadczonych w placówce Klubu dostępny jest w recepcji placówek.
2. Członek ma obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu zawartej Umowy z góry na okres 30 dni, na jaki Umowa została zawarta lub za okres jaki przewiduje Umowa, w wysokości odpowiadającej cenie wykupionego karnetu.
3. Osoba nie będąca członkiem, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania Umowy Członkowska ma obowiązek wykupić Karnet bądź uiścić należną opłatę z góry za wejście jednorazowe.
4. Opłaty uiszcza się gotówką w recepcji Klubu lub istnieje możliwość dokonania opłaty za pomocą przelewu na rachunek bankowy, karta płatnicza (kredytowa lub debetowa) lub po przez ustanowienie polecenia zapłaty.

§ 7 Zmiana regulaminu

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji o wprowadzeniu zmian na stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówki Klubu.
Jeśli nie chcesz aby ominęły Cię informacje o nowych zajęciach, darmowych poradach dotyczących utraty wagi, diety, prawidłowego odżywiania oraz ćwiczeń itp. wystarczy, że zaznaczysz ,,Tak” poniżej lub dołączysz do nas na Facebooku lub Instagramie. Tym samym wyrażona zostanie zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422).

………………………………..…………………………………….
data i czytelny podpis

Regulamin do pobrania i wydruku